top of page
ssj_v2.png

Pokyn ředitelky školy k uzavírání klasifikace za I. pololetí 2020/2021

Na základě doporučení MŠMT ČR ze dne 4. 1. 2021 k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 stanovuji:


1. Klasifikace za 1. pololetí bude uzavřena do 27. 1. 2021 u denního studia, 29. 1. 2021 u dálkového studia


2. Žák bude hodnocen známkou, u žáků s klasifikací „N“ a nedostatečná bude přiloženo slovní zdůvodnění této klasifikace. Tento dopis bude zaslán zákonnému zástupci žáka nebo žákovi.


3. Klasifikace „N“ lze pouze v případě, že není dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu. Na základě tohoto hodnocení bude stanoven náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Žák může dle smlouvy požádat o neplacení poplatku za „N“. Tuto žádost odevzdá třídnímu učiteli, který ji podepíše a odevzdá na sekretariát do 12. 2. 2021.

(Není-li žák hodnocen z povinného předmětu v prvním pololetí ani v náhradním termínu, „neprospěl“ - § 69 odst. 5 školského zákona). Tento přístup by měl být volen pouze v mimořádných případech.


4. Vyučující, kteří v současné době řeší s konkrétními žáky klasifikaci „ N“ nebo „5“ napíší seznam těchto žáků na sekretariát do 18. 1. 2021.


5. Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno žákům nejpozději 3. vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.


6. Při hodnocení žáků žádám o zohlednění:

• účast na distanční výuce;

• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);

• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;

• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;

• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;

• to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;

• to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;

• to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;

• to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;

• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);

• to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;

• to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;

• osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Jak vyplývá z výše uvedeného, je vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií.V Českých Budějovicích dne 6. 1. 2021


PhDr. Alena Švepešová v.r.

Ředitelka školy


hodnocení žáků
.pdf
Stáhnout PDF • 703KB


Comentarios


Nejnovější příspěvky
Archiv
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
bottom of page