Prevence je důležitou součástí bezproblémového chodu školy. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska bezpečnosti a výskytu sociálně patologických jevů.

Poučení na počátku školního roku provádí zástupce ředitelky a třídní učitel, kteří žáky seznámí zejména:
a) se školním řádem
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním
d) s postupem při úrazech
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo sportovišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, popřípadě na sekretariátu školy.

Zástupce ředitelky také zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu
dětí a mládeže.

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce, propagace a zneužívání návykových látek v areálu školy a na smluvních pracovištích. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije všech možností daných příslušným zákonem včetně
možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely.

Žáci mají přísný zákaz kouřit v prostorách školy, 500 m od školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou.  Taktéž přicházet do školy, na pracoviště nebo na činnosti organizované školou pod vlivem návykových látek je zakázáno.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
Vedení školy nebo pověřený pedagog může při důvodném podezření testovat žáka na drogy a alkohol. Test je prováděn anonymně a výsledky nebudou zveřejněny. Testy jsou orientační, prováděny ze stěrů, dechu a slin.