Dne 27.04.2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jež se použije (tedy bude účinné) ode dne 25.05.2018 (dále jen „GDPR“).

Pověřenec vykonává tyto úkoly:

  • poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
  • monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
  • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35;
  • spolupráce s dozorovým úřadem
  • působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

Odpovědnou osobou, která bude funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonávat je

Lucie Benáková

email: benakova@skolacb.cz

tel. 386354440 

Shora uvedená osoba bude zároveň i hlavní kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů a dozorový úřad. Veškeré úkony spojené s funkcí DPO (pověřence) konzultujte přímo s ní.